.
PRIVACY VERKLARING

Hoogendoorn Verzekerings Service
hecht veel waarde aan het beschermen
van de privacy van haar bezoekers.
Persoonlijke gegevens worden dan ook
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld. ,wij houden ons aan de
AVG.
Registratie gegevens
kunt onze website bezoeken en
gebruiken zonder dat uw gegevens door
ons worden opgeslagen en verwerkt. U
wordt verzocht persoonsgegevens in te
voeren wanneer u:
o een aanvraag voor een offerte
indient;
o een aanvraag voor een verzekering
indient;
o een schade meldt;
o verzoekt om premie te berekenen;
o een wijziging doorgeeft op een
bestaande polis;
o een vraag stelt.
Uw persoonsgegevens worden tevens
verwerkt voor het onderhouden van
contact en voor het toesturen van
productgerichte informatie De
persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor
het afhandelen van de door u verzochte
handeling.
Ook worden persoonsgegevens verwerkt
voorafgaand aan het uitvoeren van de
door u verzochte handeling. Dit is de
precontractuele fase. In de
precontractuele fase bereken wij de
premie voor de door u gekozen
verzekering en geven wij de gegevens
door aan de verzekeringsmaatschappij.
Die zal beoordelen of zij het
aangeboden risico kunnen of willen
accepteren.
De door u verzochte handeling kan niet
worden uitgevoerd zonder de
noodzakelijke gegevens. Wanneer u de
noodzakelijke gegevens niet verstrekt,
kan de door u verzochte handeling niet
worden uitgevoerd.
De gegevens worden opgeslagen en
verstrekt aan de betreffende derde partij,
zoals de verzekeringsmaatschappij, het
volmachtbedrijf, het
schadeafhandelingsbedrijf,
letselschadespecialisten,
schadeherstellers U of het
expertisebureau. Uw gegevens worden
nooit aan andere partijen dan hier
genoemd ter beschikking gesteld.
Hoe lang uw persoonsgegevens
bewaren:

Hoogendoorn Verzekerings Service
bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen : max 5 jaar
nadat u geen verzekeringen meer heeft
lopen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoogendoorn Verzekerings Service
neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan zoals een beveiligde website via
een beveiligde SSL verbinding en
firewall. Verder worden alle
beheerswerkzaamheden alleen
uitgevoerd vanuit ons kantoor .

Cookies, of vergelijkbare technieken,
die wij gebruiken

Hoogendoorn Verzekerings Service
gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie
is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of
verwijderen
U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door
Hoogendoorn Verzekerings Service en
heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar
ronald@ronaldverzekeringen.nl.

U kunt als klant een klacht indienen bij
autoriteit persoonsgegevens als u het
niet eens bent met gegevensverwerking
binnen onze organisatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met
het
verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort),
paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek.